26.02.2016

1/2016 Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 lutego 2016 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zobowiązanej – Pana Adama Łanoszki, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki o transakcjach dokonanych przez niego na akcjach Spółki. Pan Adam Łanoszka zawiadamia, iż w dniu 25 lutego 2016 r. nabył 10.000 akcji Spółki po średniej cenie 5,20 zł za akcję oraz 50 akcji Emitenta po 5,27 zł za akcję. Transakcje zostały zawarte w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w trybie notowań ciągłych.

Podstawa prawna:
Art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Raport w formie pliku:
ESPI-1_3