7.08.2014

10/2014 Zawiadomienie o zmianie udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1%

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2014 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) („Ustawa o ofercie”), w którym to strony porozumienia zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, w skład którego wchodzą: spółka Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle („Gamrat S.A.”) oraz Pan Krzysztof Moska, informują o zmianie dotychczas posiadanego łącznie przez strony powyższego porozumienia udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w Prymus S.A. o ponad 1%. Treść zawiadomienia: „Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) („Ustawa o ofercie”), spółka Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle („Gamrat S.A.”) oraz Pan Krzysztof Moska, Prezes Zarządu Gamrat S.A., jako strony łączącego je porozumienia z art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, informują, że doszło do zmiany dotychczas posiadanego łącznie przez strony powyższego porozumienia udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”) o ponad 1%, w wyniku dokonania w dniu 4.08.2014 roku przez Gamrat S.A. – w ramach transakcji pakietowej sprzedaży zawartej w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect – zbycia 300 000 akcji Spółki, stanowiących 3,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 3,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 300 000 głosów z akcji Spółki [„Zmiana Stanu Posiadania”]. Przed Zmianą Stanu Posiadania, zgodnie z poprzednio przekazanym zawiadomieniem, strony ww. porozumienia posiadały łącznie 5 600 892 akcji Spółki, stanowiących 56,008 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 56,008 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 5 600 892 głosów z akcji Spółki, z czego: 1) Gamrat S.A. posiadał samodzielnie 2 900 892 akcji Spółki, stanowiących 29,008% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 29,008% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2 900 892 głosów z akcji Spółki; 2) Pan Krzysztof Moska posiadał samodzielnie 2 700 000 akcji Spółki, stanowiących 27,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 27,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2 700 000 głosów z akcji Spółki; Po Zmianie Stanu Posiadania strony ww. porozumienia posiadają łącznie 5 274 027 akcji Spółki, stanowiących 52,74% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 52,74% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 5 274 027 głosów z akcji Spółki, z czego: 1) Gamrat S.A. posiada samodzielnie 2 600 892 akcji Spółki, stanowiących 26,008% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 26,008% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2 600 892 głosów z akcji Spółki; 2) Pan Krzysztof Moska posiada samodzielnie 2 673 135 akcji Spółki, stanowiących 26,73% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 26,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2 673 135 głosów z akcji Spółki. Gamrat S.A. ani Pan Krzysztof Moska nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie.”

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Raport w formie pliku:
ESPI-10_0