6.03.2013

12/2013 Informacja o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Prymus S.A.

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 06 marca 2013 roku, do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 184, poz.1539 z póź. zm.), sporządzone przez Akcjonariusza, RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53 („Rubicon Partners”) o zmianie zaangażowania w Prymus S.A. w wyniku zawarcia w dniu 5 marca 2013 r. transakcji sprzedaży poza rynkiem GPW NC 1.533.471 akcji Prymus S.A., które stanowią 15,33 % udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu. Rubicon Partners S.A. informuje, iż przed transakcją posiadał 3 066 943 akcje spółki PRYMUS SA, które stanowiły 30,67 % udziału w kapitale i dawały prawo do 3 066 943 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 30,67 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Po transakcji spółka Rubicon Partners posiada 1 533 472 akcje spółki PRYMUS SA, które stanowią 15,33 % udziału w kapitale i dają prawo do 1 533 472 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 15,33 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, spółka Rubicon Partners informuje, że podmioty zależne Rubicon Partners nie posiadają akcji Spółki PRYMUS SA jak również nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Raport w formie pliku:
ESPI-12