11.03.2013

14/2013 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 07 marca 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) („Ustawa o ofercie”) o zmianie stanu posiadania, w którym to strony porozumienia zgodnie z art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy o ofercie w skład którego wchodzą: Pan Krzysztof Moska oraz spółka Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A z siedzibą w Jaśle („Gamrat S.A.”), informują, że w wyniku nabycia przez Gamrat S.A. w dniu 05.03.2013 roku, poza rynkiem NewConnect, 1 533 471 akcji spółki Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”) uprawniających do wykonywania 1 533 471 głosów z akcji Spółki, tj. uprawniających do 15,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, doszło do zmiany stanu posiadania akcji stron porozumienia („Zmiana Stanu Posiadania”). Przed Zmianą Stanu Posiadania, Gamrat S.A. nie posiadał akcji Spółki, natomiast Pan Krzysztof Moska posiadał 3 037 235 akcji Spółki, stanowiących 30,37% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 30,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3 037 235 głosów z akcji Spółki. Po Zmianie Stanu Posiadania, Pan Krzysztof Moska oraz Gamrat S.A. posiadają łącznie 4 570 706 akcji Spółki, stanowiących 45,71% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 45,71% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 4 570 706 głosów z akcji Spółki, z czego:

1) Pan Krzysztof Moska posiada samodzielnie 3 037 235 akcji Spółki, stanowiących 30,37% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 30,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3 037 235 głosów z akcji Spółki;
2) Gamrat S.A. posiada samodzielnie 1 533 471 akcji Spółki, stanowiących 15,33% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 15,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 1 533 471 głosów z akcji Spółki. Pan Krzysztof Moska oraz Gamrat S.A nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki. Zmiana Stanu Posiadania, nie nastąpiła w związku z posiadaniem akcji Spółki w sytuacji, o której mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Raport w formie pliku:
ESPI-14