7.03.2013

13/2013 Informacja o przekroczeniu progu 15% ogólnej liczby głosów na WZA Prymus S.A.

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 06 marca 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) o przekroczeniu przez spółkę Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle („Gamrat S.A.”) progu 15% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz progu 15% ogólnej liczby głosów na WZA Prymus S.A. Przekroczenie progu 15% nastąpiło w wyniku nabycia przez Gamrat S.A. w dniu 5 marca 2013r., poza rynkiem GPW NC, 1 533 471 akcji spółki Prymus S.A. z siedzibą w Tychach. Gamrat S.A. informuje, że przed powyższym nabyciem nie posiadała akcji Spółki. Po nabyciu, posiadana przez Gamrat S.A. liczba akcji Spółki stanowi 15,33% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co uprawnia do wykonywania 1 533 471 głosów z akcji Spółki (tj. 15,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). Gamrat S.A. informuje ponadto, że w okresie 12 m-cy od złożenia niniejszego zawiadomienia, nie wyklucza dalszych transakcji kupna akcji Spółki. Gamrat S.A. zawiadamia, iż nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki oraz nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Raport w formie pliku:
ESPI-13