9.10.2017

13/2017 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Prymus S.A.

Zarząd Prymus S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę
o wyborze Spółki Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o., z siedzibą 40-555 Katowice, ul. Rolna 43, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu, biegłego rewidenta – Panią Małgorzatę Janusz, do zbadania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2017. Jednocześnie Zarząd informuje, iż umowa z biegłym rewidentem zostanie podpisana do dnia 15 października 2017 roku, o czym Emitent niezwłocznie powiadomi raportem bieżącym EBI.

Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000119390 oraz przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Uchwałą nr 132/63/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 listopada 1995 r. – nr ewidencyjny 1119.

Emitent informuje, iż korzystał już z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w zakresie badania sprawozdania finansowego za lata 2013, 2014, 2015, 2016. Umowa na badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok zostanie zawarta na okres od 15.10.2017 do 20.03.2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR
Espi-13