13.03.2013

16/2013 Informacja o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Prymus S.A.

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 13 marca 2013 roku, do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 184, poz.1539 z póź. zm.), sporządzone przez Akcjonariusza, RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53 („Rubicon Partners”) o zmianie zaangażowania w Prymus S.A. w wyniku zawarcia w dniu 12 marca 2013 r. transakcji sprzedaży poza rynkiem GPW NC 1.533.472 akcji Prymus S.A., które stanowią 15,33 % udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu. Rubicon Partners informuje, iż przed transakcją posiadała 1 533 472 akcje spółki PRYMUS SA, które stanowiły 15,33 % udziału w kapitale i dawały prawo do 1 533 472 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 15,33 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Po transakcji spółka Rubicon Partners nie posiada akcji spółki Prymus S.A. Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, spółka Rubicon Partners informuje, że podmioty zależne Rubicon Partners nie posiadają akcji Spółki PRYMUS SA jak również nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Raport w formie pliku:
ESPI-16