17.06.2013

17/2013 Podjęcie uchwały o upoważnieniu Zarządu Prymus S.A. do nabycia akcji własnych Spółki

Zarząd Spółki Prymus S.A („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Tychach, w nawiązaniu do raportu bieżącego
nr 16/2012 informuje, iż w dniu 17 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o upoważnieniu Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki. Łączna liczba nabywanych akcji w okresie upoważnienia wynosi 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji Spółki. Wysokość środków przeznaczonych
na realizację skupu akcji własnych, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa
niż 1.750.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Minimalna wartość zapłaty
za jedną akcję wynosić będzie 3,00 zł (słownie: trzy złote), a cena maksymalna nie może przekroczyć 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy). Termin trwania skupu akcji własnych obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do 17 czerwca 2018 r. W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, w wykonaniu uchwały, utworzony został kapitał rezerwowy, w wysokości 1.750.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.
Na dokonanie dalszego dysponowania akcjami własnymi Spółki wymagana będzie każdorazowo zgoda Rady Nadzorczej Spółki wyrażona w formie uchwały określającej warunki tego dysponowania, w tym liczbę akcji oraz cenę. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż szczegółowe informacje o skupie akcji własnych, wraz z zawartymi zasadami wykonywania skupu, zostaną podane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-17_0