10.06.2014

17/2014 Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd spółki Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 10 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 14 w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki
za rok obrotowy 2013, mocą której postanowiło przeznaczyć część zysku netto za rok obrotowy 2013
na wypłatę dywidendy w wysokości 0,15 zł (piętnaście groszy) na jedną akcję. Ustalono, iż dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom, którym przysługiwały będą akcje Emitenta w dniu 8 lipca 2014 r. (dzień dywidendy). Natomiast dzień wypłaty dywidendy wyznaczono na 23 lipca 2014 r. Pozostała część zysku netto zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-17_1