11.06.2014

18/2014 Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 17/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. – Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd spółki Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje uzupełnienie
do raportu bieżącego nr 17/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku, w sprawie podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 czerwca 2014 roku uchwały nr 14 w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013, mocą której postanowiło przeznaczyć część zysku netto za rok obrotowy 2013
na wypłatę dywidendy. Uzupełnienie dotyczy wskazania łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy
oraz liczby akcji z których przysługuje prawo do dywidendy. Zarząd informuje, iż łączna kwota przeznaczona
na wypłatę dywidendy wyniesie 1.425.003,15 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy trzy złote i 15/100), tj. na jedną akcję zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na każdą akcję. Jednocześnie Zarząd wskazuje, że w dywidendzie nie biorą udziału akcje własne Spółki, nabyte w dniach 19.08.2013 r. – 29.08.2013 r. w ramach realizacji procedury skupu akcji własnych, tj. w liczbie 499.979 akcji (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć akcji). Wobec powyższego, liczba akcji, z których przysługuje prawo do dywidendy wynosi 9.500.021 akcji (dziewięć milionów pięćset tysięcy dwadzieścia jeden akcji). Jednocześnie Zarząd przekazuje pozostałe informacje odnośnie wypłaty dywidendy, wskazane w raporcie bieżącym nr 17/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku:

1. Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom, którym przysługiwały będą akcje Emitenta
w dniu 8 lipca 2014 r. (dzień dywidendy),
2. Dzień wypłaty dywidendy wyznaczono na 23 lipca 2014 r. Pozostała część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013, w wysokości 908.805,75 zł (słownie: dziewięćset osiem tysięcy osiemset pięć złotych i 75/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 11) oraz § 4 ust 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-18_1