19.05.2013

21/2013 Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie
w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zobowiązanej – pana Sławomira Jarosza, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko powiązany z panem Sławomirem Jaroszem, na akcjach Spółki. Pan Sławomir Jarosz zawiadamia, iż w dniu 27 maja 2013 r. podmiot blisko z nim powiązany sprzedał 100.000 akcji Spółki po cenie 2,60 zł za akcję. Transakcja została zawarta poza alternatywnym systemem obrotu na rynku NewConnect (umowa cywilno-prawna).

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport w formie pliku:
ESPI-21