29.08.2012

4/2012 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii A

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 sierpnia 2012 roku, została podjęta Uchwała
Nr 852/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Prymus S.A. o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-4_0