28.01.2015

8/2015 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Prymus S.A. z siedzibą w Tychach

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 29 stycznia 2015 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) („Ustawa o ofercie”), w którym to strony porozumienia zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, w skład którego wchodzą: spółka Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle („Gamrat S.A.”) oraz Pan Krzysztof Moska, informują że doszło do zmiany dotychczas posiadanego łącznie przez strony powyższego porozumienia udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Prymus S.A. o ponad 1%, w wyniku dokonania w dniu 27.01.2015 roku przez Gamrat S.A. – w ramach transakcji pakietowej sprzedaży w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect – zbycia 275 000 akcji Spółki, stanowiących 2,895% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 2,895% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj, uprawniających do wykonywania 275 000 głosów z akcji spółki (“Zmiana stanu posiadania”). Treść zawiadomienia: „Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) („Ustawa o ofercie”), spółka Gamrat S.A z siedzibą w Jaśle („Gamrat S.A.”) jako strona łączącego ją z Panem Krzysztofem Moską, Prezesem Zarządu Gamrat S.A., porozumienia z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, informuje, że doszło do zmiany dotychczas posiadanego łącznie przez strony powyższego porozumienia udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Prymus S.A. z siedzibą w Tychach (“Spółka”) o ponad 1%, w wyniku dokonania w dniu 27.01.2015 roku przez Gamrat S.A. – w ramach transakcji pakietowej sprzedaży w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect – zbycia 275 000 akcji Spółki, stanowiących 2,895% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 2,895% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj, uprawniających do wykonywania 275 000 głosów z akcji spółki (“Zmiana stanu posiadania”). Przed Zmianą Stanu Posiadania, zgodnie z poprzednio przekazanym zawiadomieniem (objętym raportem PRYMUS S.A. nr 16/2014 z dnia 31.12.2014 r.) strony ww. porozumienia posiadały łącznie 4 549 567 akcji Spółki, stanowiących 47,89% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 47,89% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4 549 567 głosów z akcji Spółki, z czego: 1) Gamrat S.A. posiadał samodzielnie 1 898 872 akcji Spółki, stanowiących 19,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 19,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 1 898 872 głosów z akcji Spółki; 2) Pan Krzysztof Moska posiadał samodzielnie 2 650 695 akcji Spółki, stanowiących 27,90% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 27,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2 650 695 głosów z akcji Spółki. Po Zmianie Stanu Posiadania, jak również po uwzględnieniu dokonanego w dniu 12.01.2015 roku przez Gamrat S.A. w ramach zwykłej transakcji sprzedaży w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, zbycia 25 370 akcji Spółki, stanowiących 0,267% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,267% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 25 370 głosów z akcji Spółki, strony ww. porozumienia posiadają łącznie 4 248 502 akcji Spółki, stanowiących 44,72% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 44,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4 248 502 głosów z akcji Spółki, z czego: 1) Gamrat S.A. posiada samodzielnie 1 598 502 akcji Spółki, stanowiących 16,83% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 16,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 1 598 502 głosów z akcji Spółki; 2) Pan Krzysztof Moska posiada samodzielnie 2 650 000 akcji Spółki, stanowiących 27,89% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 27,89% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2 650 000 głosów z akcji Spółki. Gamrat S.A ani Pan Krzysztof Moska nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.”

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Raport w formie pliku:
ESPI-8_1