6.08.2014

9/2014 Informacja o przekroczeniu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Prymus S.A.

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 06 sierpnia 2014 roku, do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1,2 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539), sporządzone przez Akcjonariusza, Pana Leszka Sobika o nabyciu akcji Prymus S.A.,
w wyniku czego nastąpiło przekroczenie 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Treść zawiadomienia: „Na podstawie art. 69 ust. 1, 2 i 4 „Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” (Dz. U. nr 184 poz. 1539) informuję, iż w dniu 04.08.2014 r. podczas sesji na GPW nabyłem 325.000 szt. akcji Prymus S.A.
ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy, przekraczając 15 % udziału w kapitale zakładowym tej spółki. Informuję, że obecnie razem z SOBIK Zakład Produkcyjny Spółka z o.o. Spółka Komandytowa posiadam 1.611.373 sztuk akcji Prymus S.A., co stanowi 16,11 % kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 1.611.373 Głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 16,11 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Przed dokonaniem transakcji zakupu w dniu 01.08.2014 posiadałem razem z SOBIK Zakład Produkcyjny Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 1.286.373 akcji Spółki Prymus S.A., stanowiących łącznie 12,86 % udziału w kapitale zakładowym spółki, uprawniających do wykonywania 1.286.373 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 12,86 % kapitału zakładowego.”

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Raport w formie pliku:
ESPI-9_0