1.04.2014

9/2014 Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku za 2013 rok

Rada Nadzorcza Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”, „Emitent”) po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Emitenta co do przeznaczenia zysku za 2013 rok, w dniu 31. marca 2014 r podjęła uchwałę nr 2/03/2014, zgodnie z którą wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczenie zysku netto za 2013 rok
w szacowanej kwocie 2.304.832,79 zł (słownie: dwa miliony trzysta cztery tysiące osiemset trzydzieści dwa złote i 79/100), wykazanego w raporcie Spółki za IV kwartał 2013 r. , w następujący sposób: – kwotę 1.425.000 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy (0,15 zł na jedną akcję), – pozostałą kwotę przeznaczyć
na zwiększenie kapitału zapasowego. Jednocześnie zaznacza się, że przedstawione dane finansowe nie zostały zbadane do tej pory przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport w formie pliku:
Raport-EBI-9