6.07.2016

9/2016 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Prymus S.A. z siedzibą w Tychach

Zarząd Spółki Prymus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 6 lipca 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), od akcjonariusza Emitenta – Carlson Ventures International Limited („Akcjonariusz”)
o zbyciu w dniu 22 czerwca 2016 roku 25.840 (dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści) akcji Spółki.
W związku z powyższym przed dokonaniem ww. transakcji Akcjonariusz posiadał 492.340 akcji Spółki stanowiących 5,18 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 5,18 proc. ogólnej liczny głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu ww. transakcji Akcjonariusz posiadał 466.500 akcji Spółki stanowiących 4,91 proc udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 4,91 proc. ogólnej liczny głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz wskazał, iż nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie. Jednocześnie Emitent wskazuje, iż z treści zawiadomienia nie wynika czy Akcjonariusz posiada instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Raport w formie pliku:
ESPI-9_2