12.01.2018

Zawarcie umowy na dostawę produktów

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z DLH GLOBAL sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 44C („DLH GLOBAL”) umowę, której przedmiotem jest określenie współpracy w zakresie dostaw przez Emitenta desek tarasowych WPC, legarów i listew WPC wraz z akcesoriami w 2018 roku. Umowa zawarta jest na czas określony, od dnia jej podpisania do 31.12.2018 roku. Realizacja umowy będzie następować na podstawie złożonych przez DLH GLOBAL zamówień. Szacunkowa wartość przedmiotowej umowy wynosi 3.500.000 zł netto. Mocą umowy, Spółka zobowiązała się udzielić DLH GLOBAL kredytu kupieckiego w wysokości nieco ponad 14% szacunkowej wartości umowy, z zastrzeżeniem możliwości jednostronnej zmiany jego wysokości przez Spółkę.

Niezrealizowanie umowy w całości bądź części przez Emitenta, nie powoduje powstania żadnych roszczeń
ze strony DLH GLOBAL.

Emitent wskazuje, iż współpracuje z DLH GLOBAL od 2016 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna