17.01.2018

3/2018 Zawarcie umowy na zakup surowców

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu („Grupa Azoty ZAK”) umowę ramową („Umowa”), której przedmiotem jest określenie zasad współpracy w zakresie zakupu i sprzedaży przez Emitenta plastyfikatora produkowanego przez Grupę Azoty ZAK– teraftalanu bis (2-etyloheksylu), sprzedawanego pod nazwą handlową Oxoviflex („Produkt”). Zgodnie z zapisami Umowy, Produkt nabywany będzie do produkcji wykładzin, folii i pokryć podłogowych oraz tworzyw sztucznych.

Umowa zawarta jest na czas określony, od dnia jej zawarcia, z mocą obowiązywania od 01.01.2018 roku
do 31.12.2018 roku. Dostawy odbywać się będą w miesięcznych partiach, na podstawie zamówień składanych przez Spółkę i potwierdzonych przez Grupę Azoty ZAK. Intencją stron jest współpraca oparta na systematycznych, równomiernych odbiorach produktu w okresach kwartalnych.

Szacunkowa wartość przedmiotowej Umowy wynosi 33.000.000 zł netto.

Strony w Umowie wskazały również zapisy dotyczące kar umownych, które stanowią, iż w przypadku braku wykonania Umowy w zakresie minimalnych ilości uzgodnionych przez Spółkę oraz Grupę Azoty ZAK
i zapisanych w Umowie, każda ze stron będzie miała prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto produktu niedostarczonego /nieodebranego w okresie jej obowiązywania. Grupa Azoty ZAK uprawniona jest również do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia Umowy przez Spółkę z przyczyn przez nią zawinionych, w tym w szczególności w razie braku realizacji Umowy
w zakresie minimalnych ilości do których nabycia zobowiązana jest Spółka w skali rocznej.

Emitent wskazuje, iż współpracuje z Grupą Azoty ZAK od 2014 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna